یک عامل کاربر تلفن همراه برای آیفون یا اندروید تولید می کند

mobile

user agent

gallery/3593493

یک عامل کاربر Windows برای Firefox یا Chrome ایجاد می کند

windows

user agent

یک عامل کاربر مک را برای Firefox یا Chrome ایجاد می کند

mac

user agent

یک عامل کاربر اندرویدی را برای نسخه های Android 4.3-7.1 ایجاد می کند

android

user agent

عامل کاربر آیفون را برای iOS 7-10 تولید می کند

iphone

user agent

یک عامل کاربر کروم را در ویندوز یا Mac ایجاد می کند

chrome

user agent

یک عامل کاربر Firefox را در ویندوز یا Mac ایجاد می کند

firefox

user agent

gallery/3593493

Mozilla / 5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 6.1; Trident / 7.0)